Honorary member

(Alphabetical order)

 • CHINZEI, Kiyotaka
 • HASEGAWA, Yoshikazu
 • IshISHIZAKI, Kunihiro
 • ITOIGAWA Junji
 • IWASAKI, Yasuhide
 • KATO, Makoto
 • KOIKE, Toshio
 • KONISHI, Kenji
 • MATSUSHIMA, Yoshiaki
 • MORI, Kei
 • NODA, Hiroshi
 • NODA, Masayuki
 • OBA, Tadamichi
 • OKIMURA, Yuji
 • Saito Yasuji
 • SAITO, Tsunemasa
 • SAKAGAMI, Sumio
 • SATO, Tadashi
 • TAKAYANAGI, Yokichi
 • UYENO, Teruya
 • YAO, Akira