Honorary members

(Alphabetical order)

 • HASEGAWA, Yoshikazu
 • ISHIZAKI, Kunihiro
 • IWASAKI, Yasuhide
 • KITAZATO, Hiroshi
 • KOIKE, Toshio
 • KONISHI, Kenji
 • MATSUOKA, Kazumi
 • MORI, Kei
 • NODA, Masayuki
 • OBA, Tadamichi
 • OKIMURA, Yuji
 • OGASAWARA, Kenshiro
 • SAITO Yasuji
 • SAKAI, Toyosaburo
 • SATO, Tadashi
 • TANABE, Kazushige
 • UEMURA, Kazuhiko
 • YAMANOI, Tohru
 • YAO, Akira