Link to Past Officers

Officers for 2023-2024

President:

KITAMURA, Akihisa

Councillors:

ENDO, Kazuyoshi (President of Asian Palaeontological Association)

FUJIWARA, Shin-ichi

ISAJI, Shinji

IZUMI, Kentaro

JENKINS, Robert G.

KIMURA, Yuri

KOBAYASHI, Yoshitsugu

KOMATSU, Toshifumi

KOHNO, Naoki

KONDO, Yasuo

KUROYANAGI, Azumi

MAEDA, Harsuyoshi

MANABE, Makoto

MORIYA, Kazuyoshi

NAKASHIMA, Rei

NARA, Masakazu

NISHI, Hiroshi

SAITO, Megumi

SANO, Shinichi

SASAKI, Takenori

SATO, Tamaki

SHIGETA, Yasunari

SHIINO, Yuta

TAKAKUWA, Yuji

TANAKA Gengo

TSUIHIJI, Takanobu

UBUKATA, Takao

YABE, Atsushi

YAMADA, Toshihiro

Members of Standing Committee:

Akihisa Kitamura (President)

Tamaki Sato (General Affairs), Takanobu Tsuihiji (Foreign Affairs), Rei Nakashima (Finance), Robert G. Jenkins (Planning), Kazuyoshi Moriya (Membership), Atsushi Yabe (Editor in Chief, PR), Yuta Shiino (Editor in Chief, PR), Takanobu Tsuihiji (Special Papers), Megumi Saito (Editor of "Fossils"), Gengo Tanaka (Liaison Officer), Toshihiro Yamada (Publicity Officer), Kentaro Izumi (Friends of Fossils), Takao Ubukata (E-journal)


Secretaries:

Tatsuya Hirasawa, Masayuki Ikeda (General Affairs), Takuma Haga, Julien Legrand, Hiroki Matsui, Tomoyuki Ohashi, Kei Sato (Vice Editors of PR), Takuya Imai, Koji Noshita, Chisako Sakata (Publicity Officer), Daisuke Aiba, Naoto Handa, Yohoko Okumura, Yasuyuki Tsujino (Friends of Fossils), Soichiro Kawabe (Planning), Tsuyoshi Ito ("Fossils")

Auditor:

Shinya Miyata