Officers for 2021-2022

President:

ENDO, Kazuyoshi

Councillors:

ANDO, Hisao

HIRAYAMA, Ren

JENKINS, Robert G.

KIMURA, Yuri

KITAMURA, Akihisa

KOBAYASHI, Yoshitsugu

KOMATSU, Toshifumi

KOHNO, Naoki

KONDO, Yasuo

MAEDA, Harsuyoshi

MANABE, Makoto

MORIYA, Kazuyoshi

NAKASHIMA, Rei

NISHI, Hiroshi

OJI, Tatsuo

SAITO, Megumi

SASAKI, Takenori

SHIGETA, Yasunari

TAKAKUWA, Yuji

TSUIHIJI, Takanobu

UBUKATA, Takao

YABE, Atsushi

Members of Standing Committee:

Kazuyoshi Endo (President)

Kazuyoshi Moriya (General Affairs), Tamaki Sato (Liaison Officer, Foreign Affairs), Rei Nakashima (Finance), Takao Ubukata (Planning), Takanobu Tsuihiji (Membership), Akihisa Kitamura (Editor in Chief, PR), Atsushi Yabe (Editor in Chief, PR), Yasunari Shigeta (Special Papers), Yasufumi Iryu (E-journal), Megumi Saito (Editor of "Fossils"), Robert G. Jenkins (Publicity Officer, Friends of Fossils)

Officers for 2017-2018

President:

Makoto Manabe

Councillors:

Kazutaka Amano, Hisao Ando, Kazuyoshi Endo, Ren Hirayama, Toshiaki Irizuki, Yasufumi Iryu, Robert G. Jenkins, Akihisa Kitamura, Yoshitsugu Kobayashi, Naoki Kohno, Yasuo Kondo, Haruyoshi Maeda, Ryuichi Majima, Atsushi Matsuoka, Kazuyoshi Moriya, Rei Nakashima, Masakazu Nara, Hiroshi Nishi, Tatsuo Oji, Takenori Sasaki, Tamaki Sato, Yasunari Shigeta, Takao Ubukata, Atsushi Yabe

Members of Standing Committee:

Rei Nakashima (General Affairs), Takao Ubukata (Finance), Kazuyoshi Endo (Planning), Yasunari Shigeta (Editor in Chief, PR), Tamaki Sato (Editor in Chief, PR), Yasufumi Iryu (Editor in Chief, Special Papers), Kazuyoshi Moriya (Editor of "Fossils"), Hiroshi Nishi (Liaison Officer, Foreign Affairs), Tamaki Sato (E-journal), Akihisa Kitamura (Membership), Robert G. Jenkins (Publicity Officer, Friends of Fossils), Takenori Sasaki (The Union of Japanese Societies for Natural History)

Secretaries:

Shin-ichi Fujiwara, Sachiko Agematsu (General Affairs), Takanobu Tsuihiji (Planning), Megumi Saito, Shinji Isaji, Shungo Kawagata (Vice Editors of PR), Azumi Kuroyanagi (Vice Editor of "Fossils"), Yuta Shiino, Koji Seike (Publicity Officer), Yohoko Okumura, Yasuyuki Tsujino, Yuri Kimura, Kentaro Izumi, Shinya Miyata (Friends of Fossils)

Auditor:

Takehiro Sato